Make your own free website on Tripod.com
สะพานโกเด้นเกท ตั้งอยู่เมืองซานฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
              เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดในโลก ข้ามตอนเหนือของเมืองท่า ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา สะพานโกลเด้นเกท เฉพาะช่วงสะพานแขวนตอนกลางยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต ข้างสะพานทั้งสองข้างมีสะพานช่วงสั้นต่อกันรวมทั้งหมดเกือบ 7 กิโลเมตร มีหอคอยเหล็กสูงข้างละ 746 ฟุต ตัวสะพานอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 220 ฟุต แบ่งเป็นช่องทางรถยนต์โดยสาร 6 ช่องทาง รถบรรทุก 3 ช่องทาง รถไฟ 2 ช่องทาง เริ่มสร้างปี ค.ศ. 1937 ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 35 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคปัจจุบัน
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,