Make your own free website on Tripod.com
สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน สร้างขึ้นระหว่าง ศตวรรษที่ 17 - ศตวรรษที่ 20
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ได้นำการจัดอันดับจากหนังสือความรู้รอบตัว
(รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.ความรู้รอบตัว กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, มปป.)
มีการจัดอันดับดังนี้
Sorry, your browser doesn't support Java.

1. ปราสาทหินนครวัด
2. ทัชมาฮาล
3. พระราชวังแวร์ซายส์
4. เรือควีนแมรี่
5. สะพานโกลเด้นเกต
6. ตึกเอมไพร์สเตต
7. เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์