Make your own free website on Tripod.com
ประสาทหินนครวัด ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐ
ประมาณ 8 กิโลเมตร ประเทศกัมพูชา
          สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเป็นศิลปวัตถุที่สร้างด้วยหินก้อนมหึมา วิจิตรงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก พิศดารยิ่งใหญ่จนไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์ ที่จริงควรจะเป็นเป็นเทวดาเนรมิตมากกว่า สิ่งมหัศจรรย์ที่จะกล่าวถึงคือ นครวัด - นครธม ปราสาทหินยิ่งใหญ่ เก่าแก่ที่สุดของขอม นครทั้งสองนี้ นครธมสร้างขึ้นก่อนนครวัด เมื่อประมาณ ค.ศ. 1345 - 1412 ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าสุริยะวรรมันที่ 1 และที่ 2 กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจของขอม
         นครธม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 25,000 ไร่ ประกอบด้วยประสาทกระจัดกระจายอยู่ในป่าไม่ต่ำกว่า 600 แห่ง เฉพาะ นครธมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูเมือง กำแพงป้อมปราการสวยงาม แข็งแรง สร้างด้วยหิน เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ เป็นเทวสถาน และพุทธสถานในบริเวณเดียวกัน ปราสาทของนครธม ทุกยอดเป็นหน้าพรหมเกือบหมดทั้งสิ้น จัดสร้างเป็นปราสาทใหญ่ ล้อมรอบด้วยปราสาทเล็กมีชื่อต่างๆกัน เช่น ปราสาทบายน ปราสาทแม่บุญ ปราสาทแปรรูป ฯลฯ ปราสาทแปรรูป สร้างเมื่อ ค.ศ. 1554 โดยยกพื้นสูงขึ้นไป 3 ชั้น มีปรางค์ 5 ยอด ก่อสร้างด้วยอิฐ ศิลาแลง และหินก้อนใหญ่ ตั้งแต่ชั้นสองถึงยอดก่อด้วยอิฐ ปราสาทแปรรูปนี้ ใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของกษัตริย์ ปราสาทแม่บุญ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1495 เป็นเทวสถานสำหรับประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆ สร้างด้วยศิลา ยกพื้นสูงเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดมีปรางค์ 5 ยอด

อ่านต่อหน้า 2 ....
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ละยอดยอดใช้ก้อนอิฐเป็นรูปพรหม อันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพรหมณ์ ปราสาทบายน อยู่กลางของปราสาททั้งหมด เป็นปราสาทใหญ่ เข้าใจว่าเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สร้างด้วยศิลายกพื้นสูง 3 ชั้น มีปรางค์ใหญ่ 9 ยอด ปรางเล็กๆ ประมาณ 30 ยอด และแต่ละยอดก่อด้วยอิฐเช่นเดียวกัน ปราสาทแต่ละหลังของนครธม ล้วนแต่วิจิตรงดงามใหญ่โตงดงามที่สุด การก่อสร้างใช้แรงมนุษบ์ทั้งสิ้น ซึ่งเชื่อว่ากว่าจะสำเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก และลำบากแสนสาหัส เพราะต้องขนหินก้อนใหญ่มหึมามาทำปราสาท โดยไม่มีเครื่องทุนแรงอย่างสมัยปัจจุบัน และการแกะสลักลวดลายลงบนหินก็เป็นงานที่สำบากแสนเข็ญ กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นก็เลือดต่แทบกระเด็นที่เดียว