Make your own free website on Tripod.com
เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ ตั้งอยู่ระหว่างรัฐเนวาดากับรัฐอริโซนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
แม้ว่า ปัจจุบันจะมีเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่กว่าเขื่อนนี้เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่เขื่อนแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นเขื่อนแห่งแรกที่เอาชนะภัยธรรมชาติร้ายแรงของน้ำท่วมได้ และสามารถเก็บกักน้ำให้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ได้ เขื่อนฮูเวอร์ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,282 ฟุต สูง 727 ฟุต มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 17 เครื่อง ให้กำลังไฟฟ้า 1,835,000 กิโลวัตต์ เหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบยาวตามแม่น้ำถึง 155 ไมล์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 255 ตารางกิโลเมตร ชื่อทะเลสาบ มี้น เขื่อนฮูเวอร์ กั้นแม่น้ำโคโลราโดระหว่างรัฐเนวาดากับรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ประธานนาธิบดีฮูเวอร์ แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อนุมัติให้สร้าง ใช้เวลาการก่อสร้าง 7 ปี จึงแล้วเสร็จ จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคปัจจุบัน
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,