Make your own free website on Tripod.com
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง ตั้งอยู่ที่กรุงนานกิง ประเทศจีน
(ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม)
เป็นเจดีย์ 9 ชั้น แปดเหลี่ยม สูง 261 ฟุต หลังคาทำด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวทั้งหมด ชายคามีกระดิ่งแขวนไว้ 80 ลูก และมีโคมไฟประดับอีกจำนวนมาก องค์เจดีย์ประกอบด้วยอิฐ ประดับกระเบื้องเคลือบ ยอดเจดีย์รูปกลมปิดทอง เดิมมีเพียง 3 ชั้น ต่อมาในสมัยจักรพรรดิยุ่งโล้ แห่งราชวงศ์หมิง ประมาณ ค.ศ. 1430 ได้สั่งให้ทำเพิ่มอีก 6 ชั้น มีสายโซ่โยงลงมา 8 เส้น และติดกระดิ่งตามโซ่อีก 72 ลูก เพิ่มความมหัศจรรย์และวิจิตรงดงามมากขึ้น
ปี ค.ศ. 1853 "กบฏไต้เผง" ได้ไปทำลายเจดีย์กระเบื้องเคลือบอันงดงามนี้ เครื่องบูชา และของภายในเจดีย์ถูกพวกกบฏเก็บกวาดไปเสียหมด ปัจจุบันจึงไม่งดงามเหมือนเมื่อก่อน แต่ยังเด่นตระง่านอยู่ อนุชนรุ่นหลังยังได้เห็นความวิตรงดงามอันมหัศจรรย์ดังกล่าวอยู่ และจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคกลาง
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
มปป.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.