Make your own free website on Tripod.com
สนามกีฬากรุงโรม โคลิเซียม ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี (ปัจจุบันเหลือแต่ซากของโครงสร้าง)
สนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ สนามกีฬากรุงโรม อยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นตึกวงกลม สร้างด้วยหินทรายและอิฐประกอบกัน สูง 57 เมตร วัดโดยรอบ 527 เมตร ภายในมีอัฒจันทร์สำหรับคนนั่งดูกีฬา จุคนได้ถึง 80,000 คน หรือมากกว่านั้น ใต้อัฒจันทร์และใต้ดินมีห้องขังสิงโต และนักโทษที่รอการตัดสินประหารชีวิตหลายร้อยห้อง สนามกีฬาแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เวชเปเซียน ยุคโรมเรืองอำนาจ ราว ค.ศ. 72 เพื่อใช้เป็รที่ให้นักโทษกับสิงโตสู้กัน หากนักโทษคนใดชนะฆ่าสิงโตที่ดุร้ายด้วยเมือเปล่าก็รอดชีวิต บางครั้งใช้ในการประลองอาวุธ ประลองความเก่งกล้าสามารถของนักรบ หรือขุนศึกแห่งโรมทั้งหลาย สนามกีฬากรุงโรม เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองเกริกเกียรติของมหาอาณาจักรโรมัน ต่อมาเมื่อมหาอาณาจักรเสื่อมลง ถูกข้าศึกรุกราน สนามกีฬาแห่งนี้ถูกทำลายหลายครั้ง ปัจจุบัน สนามกีฬากรุงโรมอันโอฬาแห่งนี้เหลือเพียงโครงสร้างที่ให้โตไว้ให้อนุชน รุ่นหลังได้ชม และยังจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคกลาง
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
มปป.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.