Make your own free website on Tripod.com
สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย ตั้งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ (ปัจจุบันอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์)
หลุมฝั่งศพแห่งอเล็กซานเดรีย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "คาตาโกมบ์"
คาตาโกบ์นี้มิได้สร้างเป็นปิระมิดเหมือนแต่ยุคแรกจัดสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทรายทำเป็นชั้นๆ และมีช่องทางเดินวกเวียนไปมาหลายไมล์ ภายในอุโมงค์บางตอนตกแต่งไว้อย่างสวยงามตระการตา พระศพของกษัตริย์อียิปต์สมัยกลาง จะนำมาบรรจุในอุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้ คาตาโกมบ์ ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง ปัจจุบันยังมีสภาพเกือบสมบูรณ์ พอที่จะเข้าชมกันได้ อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคกลาง
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
มปป.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.