Make your own free website on Tripod.com

สถานที่ตั้ง เมืองฮาลคาร์นาซซัส ประเทศตุรกี
ปัจจุบัน ยังมีซากหลงเหลือ

สุสานเก่าแก่ของพระเจ้ามุสโซลุส กษัตริย์แห่งเอเซียไมเนอร์
หรือเปอร์เซียในปัจจุบัน สร้างโดยพระมเหสีชื่อ อาเตมีสเซีย
ซึ่งเป็นทั้งพระขนิษฐาของพระองค์ด้วยความตายของพระสวาม
ี ทำให้พระนางเสียพระทัยมากถึงขนาดผสมเถ้าถ่านกระดูก
ของพระสวามีกับเครื่องดื่มของพระองค์ จึงสร้างสุสานไว้เป็น
ที่ระลึก คำว่า MAUSOLEUM จึงถูกใช้ขนานนามสุสานขนาด
ใหญ่ ๆ ในเวลาต่อมาสุสานเก่าแก่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
ของโลกนี้ เป็นผลงานของนายช่างผู้สร้างสรรค์ทั้ง 4 คน ด้วยกัน

คือ ฟิดิอัส , ชาติรัสบายฮาซีส , สโคปปาส และ ทิโมทิอัส สร้างด้วยหินอ่อน ในปี ค.ศ. 156 - 190 มีขนาดสูงถึง 140 ฟุต ฐานโดยรอบยาวถึง 460 ฟุต บนยอดสุดเป็นพื้นเหลี่ยม เล็กกว่าฐานล่าง
ได้ปั้นเป็นรูปราชรถและม้า 1 ชุด กำลังวิ่งและมีกษัตริย์พระมเหสียืนอยู่บนราชรถม้า ประกอบด้วยลวดลาย สวยงามมากในปัจจุบันนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังบางส่วนบางส่วนเพราะเกิด
แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 12 - 13 ขึ้นและชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษชื่อ บริทิช มิวเซียม
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
มปป.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.