Make your own free website on Tripod.com
เทวาลัยดิอานา

เทวลัยดิอานา หรือ อาร์เทมิส ที่เมืองเอเฟซุส ในประเทศกรีซ
สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล เป็นวิหารที่สร้างขึ้น ด้วยฝีมือ
ของบรรดาสถาปัตย์กรีก ผู้มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างได้งาม วิจิตรพิศดารมาก
ทั้งนี้เพื่อ เป็นที่ระลึกถึงอาร์เทมิส ซึ่งเป็นผู้มาจากสวรรค์ ได้ช่วยกู้ความ
หายนะ ของเมืองไว้ ได้ถึง 2 ครั้ง   มีความยาว 150 เมตร กว้าง 50 เมตร
และใช้ศิลาขนาดใหญ่ถึง 127 ต้น สูงกว่า 18 เมตร หลังคาใช้ กระเบื้อง
หินอ่อน ส่วนประตูประดับประดา ไปด้วยงาช้าง และทองคำ

ปัจจุบัน ยังมีซากหลงเหลืออยู่บ้าง
เป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อน เลียบแบบศิลปะแบบกรีก เพื่อถวายเทพเจ้าอาร์เทมีส
(เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีก) ผู้มาจากสวรรค์ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจาก หายนะ
และภัยพิบัติได้ อยู่ในเมืองอีเฟซุสบนชายฝั่งแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้ คือประเทศตุรกี ในรัชสมัยของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีก จัดเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่ง
จนกลายเป็นที่รู้จักว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในยุคเก่า มีเสาหินตั้งตระหง่าน
รอบตัวอาคารมากกว่า 100 เสาหิน แต่ละเสาหินมีเส้นผ่านศุนย์กลาง 6 ฟุต ความสูง
60 ฟุต หลังคาปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าชื่อว่า
อาร์ทิมีส หรืออีกชื่อหนึ่ง ว่าไดอาน่า ประชาชนจะนำสิ่งของมาสักการะบูชา
ส่วนมากเป็นสิ่งของมีค่ามากมายเคยถูกไฟไหม้เสียหายครึ่งหนึ่งแต่ได้รับ
การซ่อมแซมใหม่โดยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ วิหารแห่งนี้ได้ถูก ทำลายสิ้นก่อนปี
ค.ศ. 262 จึงเหลือแต่ซากปรักหักพังเก็บไว้ชมอยู่ในกรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี

อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
มปป.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.