Make your own free website on Tripod.com
         สวนลอย หรือ สวนสวรรค์ แห่งเมืองบาบิโลนนี้ ตั้งอยู่กลางทะเลทราย
ในเมืองแบกแดด ประเทศอิรัก กินเนื้อที่ 4 เอเคอร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี
พ.ศ. 63 โดยพระเจ้าเนบูคาดเนสซาร์ที่ 2 กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย หลังจากการ
พิชิตปราบปราม เมืองใกล้เคียงมาอยู่ในอำนาจ แล้วก็กวาดต้อนประชาชน พลเมือง
มาใช้เป็นทาสให้สร้างสวนสวรรค์นี้ขึ้น บนทะเลทราย มีกำแพงดิน กั้นล้อมรอบ และประกอบด้วยลานกว้าง ๆ เป็น หลาย ๆ ส่วนบนพื้นที่โค้ง มีความสูงมาก
และปลูกต้นไม้ ดอกไม้สีสันสดใส สร้างสระน้ำสีต่าง ๆ ทำน้ำตก น้ำพุ
โดยทำท่อทด เอาน้ำมาจาก แม่น้ำยูเฟตีส ผนังของ อาคารสวนลอย ประดับภาพ
เกี่ยวกับสวนแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็น ที่ประพาส หย่อนพระทัย ของพระมเหสี
เซมีรามีส ปัจจุบันทั้งสวน และผนังดังกล่าว ทรุดโทรมจนแทบ ไม่เหลือซากแล้ว

คลิกดูภาพใหญ่
คลิกดูภาพใหญ่
คลิกดูภาพใหญ่
อ้างอิง
ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพรสุสุวรรณ.ความรู้รอบตัวสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสนใจ .พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์ ,2540 รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.
ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
มปป.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.