Make your own free website on Tripod.com

          เว็บไซด์ของเราจัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
มิได้จัดทำขึ้นเพื่อหาประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง และมหัศจรรย์ธรรมชาติ
ทำให้ทราบทั้งข้อมูลและประวัติความเป็นมาของสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายนี้ ซึ่งในเว็บ
ของเรายังมีให้ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย